GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN CHUNG

   Địa chỉ:  Lãn Tranh 1 - Liên Chung - Tân Yên - Bắc Giang

Email: C2lienchungty@bacgiang.edu.vn

Điện thoại: 0919755286